Close

Bases do concurso (bad)

 1.  A finalidade da convocatoria deste concurso para participar no “Piano Meeting 2018” é promover e apoiar aos novos valores da música nunha xornada musical que se desenvolverá nas rúas da cidade de Ourense a finais do mes de setembro. A data definitiva farase pública con dúas semanas de antelación e será o 22 ou o 29 de setembro, dependendo das condicións meteorolóxicas.

  PARTICIPANTES

 2. Poderán participar nesta convocatoria calquera pianista/grupo con piano nacidos no ano 1983 e posteriores (no caso dos grupos, a maioría dos compoñentes deberán cumprir este requisito), nacidos en España ou Portugal, ou residentes nestes países.
 3. Cada participante poderá presentarse como pianista solista, nunha agrupación con piano, piano a catro mans, piano con canto ou nas múltiples vertentes de formacións con piano que existen. Tamén se poderá participar tocando diferentes estilos, entendendo como diferentes estilos: música clásica, jazz, folk, pop-rock, …
 4. A participación neste concurso implica a aceptación destes bases e do resultado do mesmo.
 5. O gañador do primeiro premio do Piano Meeting 2017 non poderá presentarse ao concurso este ano.

  INSCRICIÓNS

 6. A inscrición será online, a través do enderezo web www.pianomeeting.com.
 7. A inscrición é totalmente gratuita.
 8. O prazo de inscripción e envío de vídeos finaliza o 23 de xullo
 9. Terán que enviar o seus vídeos, dunha duración máxima de 10 minutos, á dirección de correo comunicacion@pianomeeting.com. Poderán utilizar plataformas de envío como wetransfer, flyred o Ydray, sempre deixando claro no envío a quén pertence o vídeo, que posteriormente será engadido polos organizadores do Festival á canle propia de YouTube.
 10. Xunto co formulario online, adxuntarase un breve cv (máximo 300 palabras) coa información que considere de importancia o participante.

  XURADO

 11.  Para valorar os vídeos dos participanes, nomearase un xurado composto por diferentes personalidades do ámbito musical español, que será presidido polo pianista Javier Otero Neira.
 12. A decisión do xurado que valorará os traballos presentados será inapelable e farase constar na correspondente acta.
 13. A decisión dos membros do xurado farase pública o día 31 de xullo de 2018, en rolda de prensa, previa comunicación aos/ás gañadores/as.
 14. Os membros do xurado resérvanse o dereito a resolver calquera circunstancia non contemplada nestas bases, así como a interpretar as mesmas.

  FASES

  SEMIFINAL

 15. O xurado seleccionará entre os candidatos un total de 30 concursantes, que serán semifinalistas do mesmo.

  FINAL

 16. O 31 de xullo daránse a coñecer os 10 seleccionados polo xurado para participar no Piano Meeting Ourense 2018, entre os que se incluirán os gañadores do Primeiro e Segundo Premio.
  Asimesmo, comunicarase o nome dos 20 participantes, dos cales 10 serán seleccionados por voto popular, a través das redes sociais do evento, para participar no Piano Meeting Ourense 2018 (www.facebook.com/pianomeeting2018/) . O público terá que votar aos seus participantes favoritos a través da aplicación EasyPromos. Terán de prazo ata o xoves 2 de setembro, dando a coñecer a lista dos elixidos o luns 3 de setembro.

  PREMIOS

 17. Haberá un Primeiro Premio dotado con 1000€ e un Segundo Premio dotado con 500€.
 18. Para os 10 participantes seleccionados polo xurado, o custo de transporte e aloxamento correrá a cargo da organización.
 19. Os 20 seleccionados poderán dispoñer de 30 minutos no emprazamento que a organización estime para a realización da súa actuación, e aparecerán no programa do festival.

  COMPROMISOS

 20. Os participantes no concurso de selección e no Piano Meeting autorizarán á organización a gravación en soporte audiovisual do evento, e a difusión pública das súas actuacións.
 21. Os participantes comprometeranse a actuar na data proposta pola organización (22 de setembro ou 29 de setembro) da que serán avisados coa suficiente antelación.
 22. Os galardonados co Primeiro e Segundo Premio deberán asistir ao Piano Meeting Ourense 2018 para ter dereito ao mesmo.

Bases del concurso

   1.  La finalidad de la convocatoria de este concurso para participar en el “Piano Meeting 2018” es promover y apoyar a los nuevos valores de la música en una jornada musical que se desenvolverá en las calles de la ciudad de Ourense a finales del mes de septiembre. La fecha definitiva se hará pública con dos semanas de antelación y será el 22 o el 29 de Septiembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

    PARTICIPANTES

   2. Podrán participar en esta convocatoria cualquier pianista/grupo con piano nacidos en el año 1983 y posteriores (en el caso de los grupos, la mayoría de los componentes deberán cumplir este requisito), nacidos en España o Portugal, o residentes en estos países.
   3. Cada participante podrá presentarse como pianista solista, en una agrupación con piano, piano a cuatro manos, piano con canto o en las múltiples vertientes de formaciones con piano que existen.-
    También se podrá participar tocando diferentes estilos, entendiendo como diferentes estilos: música clásica, jazz, folk, pop-rock, …
   4. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases y del resultado del mismo.
   5. El ganador del primer premio del Piano Meeting 2017 no podrá presentarse al concurso este año.

    INSCRIPCIONES

   6. La inscripción será online, a través de la dirección web www.pianomeeting.com.
   7. La inscripción es totalmente gratuita.
   8. El plazo de inscripción y envío de vídeos finaliza el 23 de julio
   9. Tendrán que enviar sus vídeos, de una duración máxima de 10 minutos, a la dirección de correo comunicacion@pianomeeting.com. Podrán utilizar plataformas de envío como wetransfer, flyred o Ydray, siempre dejando claro en el envío a quién pertenece el vídeo, que posteriormente será añadido por los organizadores del Festival a canal propio de YouTube.
   10. Junto con el formulario online, se adjuntará un breve cv (máximo 300 palabras) con la información que considere de importancia el participante.

    JURADO

   11. Para valorar los vídeos de los participantes, se nombrará un jurado compuesto por diferentes personalidades del ámbito musical español, que será presidido por el pianista Javier Otero Neira.
   12. La decisión del jurado que valorará los trabajos presentados será inapelable y se hará constar en la correspondiente acta.
   13. La decisión de los miembros del jurado se hará pública el 31 de julio de 2018, en rueda de prensa, previa comunicación a los/las ganadores/as.
   14. Los integrantes del jurado se reservan el derecho a resolver cualquier circunstancia no contemplada en estas bases, así como a interpretar las mismas.

    FASES

    SEMIFINAL

   15. El jurado seleccionará entre los candidatos un total de 30 concursantes, que serán semifinalistas del mismo.

    FINAL

   16. El 31 de julio se darán a conocer los 10 seleccionados por el jurado para participar en el Piano Meeting Ourense 2018, entre los que se incluirán los ganadores del Primer y Segundo Premio.
    Asimismo, se comunicará el nombre de 20 participantes, de los cuales 10 serán seleccionados por voto popular, a través de las redes sociales del evento, para participar en el Piano Meeting Ourense 2018. (www.facebook.com/pianomeeting2018/). El público tendrá que votar a sus participantes favoritos a través de la aplicación de EasyPromos. Tendrán de plazo hasta el domingo 2 de septiembre dando a conocer la lista de los elegidos el lunes 3 de septiembre.

    PREMIOS

   17. Habrá un Primer Premio dotado con 1000€ y un Segundo Premio dotado con 500€.
   18. Para los 10 participantes seleccionados por el jurado, el coste de transporte y alojamiento correrá a cargo de la organización.
   19. Los 20 seleccionados podrán disponer de 30 minutos en el emplazamiento que la organización estime para la realización de su actuación y aparecerán en el programa del festival.

    COMPROMISOS

   20. Los participantes en el concurso de selección y en el Piano Meeting autorizarán a la organización la grabación en soporte audiovisual del evento, y la difusión pública de sus actuaciones.
   21. Los participantes se comprometerán a actuar en la fecha propuesta por la organización (22 de septiembre o 29 de septiembre) de la que serán avisados con la suficiente antelación.
   22. Los galardonados con el Primero y el Segundo Premio deberán asistir al Piano Meeting Ourense 2018 para tener derecho al mismo.

 

Piano Meeting:
Montero Ríos 52, Local 1, 1º
15701, Santiago de Compostela
Tel: +34 622 59 62 29