Close

BASES DO CONCURSO

1. A finalidade da convocatoria deste concurso para participar no “Piano Meeting 2019” é promover e apoiar aos novos valores da música nunha xornada que se desenvolverá nas rúas da cidade de Ourense a finais do mes de setembro. A data prevista de celebración será o 28 de setembro, puidendo ser modificada cun mínimo de dúas semanas de antelación por causas meteorolóxicas.


PARTICIPANTES

2. Poderá participar nesta convocatoria calquera pianista/grupo con piano nado no ano 1984 e posteriores (no caso dos grupos, a maioría dos compoñentes deberán cumprir este requisito), en España ou Portugal, ou residentes nestes países.

3. Cada participante poderá presentarse como pianista solista, nunha agrupación con piano, piano a catro mans, piano con canto ou nas múltiples vertentes de formacións con piano que existen. Tamén se poderá participar tocando diferentes estilos, entendendo como tales: música clásica, jazz, folk, pop-rock…

4. A participación neste concurso implica a aceptación destas bases e do resultado do mesmo.

5. Os gañadores do primeiro premio do Piano Meeting 2017 e 2018 non poderán presentarse ao concurso este ano.


INSCRICIÓN

6. A inscrición realizarase online, a través do enderezo web www.pianomeeting.com.

7. A inscrición é totalmente gratuita.

8. O prazo de inscrición e envío de vídeos finaliza o 9 de xuño ás 23:59h

9. As persoas inscritas deberán enviar o seu vídeo, cunha duración máxima de 10 minutos, á dirección de correo comunicacion@pianomeeting.com. Poderán utilizar plataformas de envío como WeTransfer, Flyred ou Ydray, sempre especificando no envío a quen pertence o vídeo, que posteriormente será engadido pola organización do Festival á canle propia de YouTube.

10. Xunto co formulario online adxuntarase un breve CV (máximo 300 palabras) coa información que considere de importancia a persoa participante.


XURADO

11. Para valorar os vídeos das persoas participantes, nomearase un xurado composto por diferentes personalidades do ámbito musical español, presidido polo pianista e director artístico do Festival, Javier Otero Neira.

12. A decisión do xurado que valorará os traballos presentados será inapelable e farase constar na correspondente acta.

13. A decisión do xurado farase pública o día 27 de xuño de 2019 en rolda de prensa, previa comunicación ás persoas gañadoras.

14. O xurado resérvase o dereito a resolver calquera circunstancia non contemplada nestas bases, así como a interpretar as mesmas.


FASES

SEMIFINAL

15. O xurado seleccionará entre as persoas participantes un total de 30 concursantes, que serán semifinalistas.

FINAL

16. O 27 de xuño darase a coñecer en rolda de prensa e a través das redes sociais do Piano Meeting o nome das 10 persoas finalistas seleccionadas polo xurado para tocar no Festival, entre as que se incluirán as persoas gañadoras do Primeiro e Segundo Premio. 
Asimesmo, comunicarase o nome dos restantes 20 participantes, dos cales 10 serán seleccionados como finalistas por voto popular a través das redes sociais do evento para tocar no Festival. O público deberá votar aos seus participantes favoritos a través da aplicación EasyPromos.
O prazo para a votación rematará o martes 30 de xullo, e darase a coñecer a lista das persoas elixidas o mércores 31 de xullo a través das redes sociais do Piano Meeting.

PREMIOS

17. Haberá un Primeiro Premio dotado con 1000€ e un Segundo Premio dotado con 500€.

18. Para os 10 finalistas seleccionados polo xurado, o custo de transporte e aloxamento correrá a cargo da organización.

19. Os 20 finalistas dispoñerán de 30 minutos no emprazamento que a organización estipule para a realización da súa actuación, e os seus nomes figurarán no programa do Festival.


COMPROMISOS

20. Os participantes no concurso de selección autorizan a difusión do material audiovisual enviado mediante calquera canle e as persoas finalistas que actuarán no Piano Meeting autorizan á organización a gravar en soporte audiovisual o evento e a difundir públicamente as súas actuacións.

21. Os participantes comprométense a actuar na data proposta pola organización da que serán avisados cunha antelación aproximada de dúas semanas. A data prevista é o 28 de setembro, se a meteoroloxía acompaña.

22. As persoas galardoadas co Primeiro e Segundo Premio deberán asistir ao Piano Meeting Ourense 2019 para ter dereito ao mesmo.


BASES DEL CONCURSO

1. La finalidad de la convocatoria de este concurso para participar en el “Piano Meeting 2019” es promover y apoyar a los nuevos valores de la música en una jornada que se desarrollará en las calles de la ciudad de Ourense a finales del mes de septiembre. La fecha prevista de celebración será el 28 de septiembre, pudiendo ser modificada con un mínimo de dos semanas de antelación por causas meteorológicas.


PARTICIPANTES

2. Podrá participar en esta convocatoria cualquier pianista/grupo con piano nacido en el año 1984 y posteriores (en el caso de los grupos, la mayoría de los componentes deberán cumplir este requisito), en España o Portugal, o residentes en estos países.

3. Cada participante podrá presentarse como pianista solista, en una agrupación con piano, piano a cuatro manos, piano con canto o en las múltiples vertientes de formaciones con piano que existen. También se podrá participar tocando diferentes estilos, entendiendo como tales: música clásica, jazz, folk, pop-rock…

4. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases y del resultado del mismo.

5. Los ganadores del primer premio del Piano Meeting 2017 y 2018 no podrán presentarse al concurso este año.


INSCRIPCIÓN

6. La inscripción se realizará online, a través de la dirección web www.pianomeeting.com.

7. La inscripción es totalmente gratuita.

8. El plazo de inscripción y envío de vídeos finaliza el 9 de junio a las 23:59 h.

9. Las personas inscritas deberán enviar su vídeo, con una duración máxima de 10 minutos, a la dirección de correo comunicacion@pianomeeting.com. Podrán utilizar plataformas de envío como WeTransfer, Flyred o Ydray, siempre especificando en el envío a quién pertenece el vídeo, que posteriormente será añadido por la organización del Festival al canal propio de YouTube.

10. Junto con el formulario online se adjuntará un breve CV (máximo 300 palabras) con la información que considere de importancia la persona participante.


JURADO

11. Para valorar los vídeos de las personas participantes, se nombrará un jurado compuesto por diferentes personalidades del ámbito musical español, presidido por el pianista y director artístico del Festival, Javier Otero Neira.

12. La decisión del jurado que valorará los trabajos presentados será inapelable y se hará constar en la correspondiente acta.

13. La decisión del jurado se hará pública el día 27 de junio de 2019 en rueda de prensa, previa comunicación a las personas ganadoras.

14. El jurado se reserva el derecho a resolver cualquier circunstancia no contemplada en estas bases, así como a interpretar las mismas.


FASES

SEMIFINAL

15. El jurado seleccionará entre las personas participantes un total de 30 concursantes, que serán semifinalistas.

FINAL

16. El 27 de junio se dará a conocer en rueda de prensa y a través de las redes sociales del Piano Meeting el nombre de las 10 personas finalistas seleccionadas por el jurado para tocar en el Festival, entre las que se incluirán las personas ganadoras del Primer y Segundo Premio.
Asimismo, se comunicará el nombre de los restantes 20 participantes, de los cuales 10 serán seleccionados como finalistas por voto popular a través de las redes sociales del evento para tocar en el Festival. El público deberá votar a sus participantes favoritos a través de la aplicación EasyPromos.
El plazo para la votación finalizará el martes 30 de julio y se dará a conocer la lista de las personas elegidas el miércoles 31 de julio a través de las redes sociales del Piano Meeting.


PREMIOS

17. Habrá un Primer Premio dotado con 1000€ y un Segundo Premio dotado con 500€.

18. Para los 10 finalistas seleccionados por el jurado, el coste de transporte y alojamiento correrá a cargo de la organización.

19. Los 20 finalistas dispondrán de 30 minutos en el emplazamiento que la organización estipule para la realización de su actuación, y sus nombres figurarán en el programa del Festival.


COMPROMISOS

20. Los participantes en el concurso de selección autorizan la difusión del material audiovisual enviado mediante cualquier canal y las personas finalistas que actuarán en el Piano Meeting autorizan a la organización a grabar en soporte audiovisual el evento y a difundir públicamente sus actuaciones.

21. Los participantes se comprometen a actuar en la fecha propuesta por la organización de la que serán avisados con una antelación aproximada de dos semanas. La fecha prevista es el 28 de septiembre, si la meteorología acompaña.

22. Las personas galardonadas con el Primer y Segundo Premio deberán asistir al Piano Meeting Ourense 2019 para tener derecho al mismo.